اعتبارسنجی و مطالعات

اطلاعیه مهم

برای افغان هایی که می خواهند مدارک خود را تایید و  یا به تحصیلات دانشگاهی ادامه دهند

، در امور ذیل به شما کمک خواهد کرد ARIA-E

این فرم را (به زبان اسپانیایی) پر کنید و  آن را به ایمیل آدرس زیر بفرستید

فرم مطالعه